Pomino Vinsanto DOC Cheese Pairings

Aged Gouda
Blue Cheese
Asiago
Parmigiano-Reggiano
Cr?me Fraiche
Gorgonzola
Marscapone
Epoisses